KLUB SPORTOWY WICHER GWIŹDZINY - strona oficjalna

Strona klubowa
Herb
 • KS Wicher korzysta z dofinansowania MSiT w ramach programu KLUB 2018
 •        

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Logowanie

Zegar

Buttony

Wyniki

Ostatnia kolejka 11
WICHER GWIŹDZINY 3:3 OLIMPIA KISIELICE
WEL BRATIAN 1:7 SOKÓŁ II OSTRÓDA
MEWA SMYKOWO 0:5 ŻAK JAMIELNIK
ZAMEK SZYMBARK 1:10 ISKRA SMYKÓWKO
LZS FIJEWO 1:5 MKS DZIAŁDOWO
AVISTA ŁĄŻYN 4:0 START II NIDZICA

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Kontakty

Wyszukiwarka

Odtwarzacz

STATUT

                                                                                                 Statut

Klubu Sportowego Wicher Gwiździny

 

                                                                    Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Wicher Gwiździny

i zwane jest dalej Klubem.

§ 2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w miejscowości Gwiździny.

§ 3. 1. Klub, jako stowarzyszenie  może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2. Klub posiada osobowość prawną.

§ 4. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.

§ 5. Klub może być członkiem innych organizacji i związków sportowych.

§ 6.1.Klub jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszelkie uzyskane             w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych.

2. Klub opiera działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7. Klub używa pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Rozdział 2

 

Cele i środki działania

 

§ 8. Celem Klubu jest:

 1. rozwijanie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną,
 2. działanie na rzecz ochrony środowiska,
 3. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych,
 4. szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń,
 5. aktywizacja ludności wiejskiej,
 6. propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego.

 

 

§ 9. Klub realizuje swoje cele przez:

 1. prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych,
 2. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 3. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych,
 4. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
 5. zapewnienie odpowiednich obiektów, urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej,
 6. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o sporcie i niniejszego statutu,
 7. inicjowanie, opracowywanie i promocję własnych projektów rozwoju wsi,
 8. ochronę i promocję zdrowia,
 9. działania na rzecz integracji mieszkańców wsi i okolic,
 10. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 

 

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 10. Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających
 3. honorowych.

 

§ 11. 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:

 1. ukończyła 16 lat,
 2. wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Klubu,
 3. zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni w wieku poniżej 16 lat, spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową lub inny rodzaj wspierania Klubu  i zostanie przyjęta przez Zarząd. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Klubu.

 

§ 12. 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w walnych zebraniach z głosem stanowiącym oraz czynnym         i biernym prawem wyborczym z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Klubu oraz oceniać ich działania,
 3. korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu oraz ulg i udogodnień w granicach regulaminów i uchwał Zarządu,
 4. reprezentować Klub w imprezach sportowych i innych,
 5. używać odznak i barw klubowych.

2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich, mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

 

§ 13. Do obowiązków członków należy:

 1. aktywny udział w działalności Klubu i działania na rzecz jego rozwoju,
 2. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich, z wyjątkiem członków honorowych,
 4. dbanie o dobre imię Klubu i jego majątek.

§ 14. 1. Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. pisemnego wystąpienia członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu,
 2. wykreślenia uchwałą Zarządu za zaleganie ze składkami członkowskimi bądź z powodu nie uczestniczenia w działalności Klubu przez okres 12 miesięcy,
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu,
 4. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,
 5. rozwiązania Klubu.

2. Od uchwał Zarządu o nie przyjęciu do Klubu, wykreśleniu lub wykluczeniu z Klubu przysługuje- wnoszone za pośrednictwem Zarządu         w terminie 14 dni- odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

 

§ 15 . 1. Władzami Klubu są;

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Walne Zebranie Członków może dokonywać wyboru Sądu Koleżeńskiego, który będzie organem powoływanym doraźnie  do rozstrzygnięcia konkretnego sporu.

3. Kadencja wybieranych władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

 

§ 16. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

         2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający (z ograniczeniami określonymi w § 11 ust.2 i § 12 ), a z głosem doradczym zaproszeni goście.

 

§ 17. 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

         2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu, 
 6. rozstrzyganie w sprawach majątkowych Klubu,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach nabycia, zawieszenia i utraty członkostwa w Klubie oraz innych odwołań przewidzianych statutem,
 8. decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnił władz Klubu,
 9. rozwiązanie Klubu.

 

§ 18. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:

 1. z inicjatywy Zarządu,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek zgłoszony przez co najmniej ½ ogółu członków Klubu uprawnionych do głosowania.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem tego Zebrania.

4. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych              w drugim terminie, o ile termin był podany w zawiadomieniu.

5. Walne Zebranie Członków może zadecydować zwykłą większością głosów o tajnym głosowaniu w każdej sprawie.

6. Walne Zebranie Członków prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zebranie. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego obrad.

§ 19 .1. Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

         2. Zarząd składa się  z 3-7 osób wybieranych przez Walne Zebrania Członków.

         3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, ewentualnie Skarbnik i pozostali członkowie .

         4. Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyborów,

         5. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

         6. Uchwały Zarządu są ważne przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§ 20.1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

 1. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i obowiązującymi przepisami prawa,
 2. uchwalanie planów działania i planów finansowych,
 3. powoływanie sekcji i innych jednostek organizacyjnych Klubu,
 4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 6. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu,
 7. rozstrzyganie sporów miedzy członkami Klubu, o ile nie zostanie wybrany Sąd Koleżeński,
 8. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 9. ustalanie zasad opłacania wysokości składek i innych opłat oraz świadczeń członkowskich.

2. Zarząd może uchwalić regulamin swojego działania, określający organizację i tryb jego pracy.

 

§ 21. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

         3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i ewentualnie zastępcę.

         4. Komisja może uchwalić regulamin swojego działania, określający organizację i tryb jej pracy.

         5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu       i innych organów wykonawczych Klubu.

 

§ 22. 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądanie wyjaśnień oraz usunięcie nieprawidłowości,
 3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności Walnemu Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 5. uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne przy obecności wszystkich jej członków,  i zapadają zwykłą większością głosów.

 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 23. 1. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być zawieszony                 w czynnościach lub odwołany ze składu tych władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

         2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje Walne Zebranie, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy  składu.

         3. Zawieszony lub odwołany członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania  w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

§ 24. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełniania swoich składów przez kooptację spośród członków Klubu posiadających bierne prawo wyborcze. Liczba członków tych władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

 

 

Rozdział 5

Sekcje Klubu

 

§ 25. 1.Sekcje są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd, grupującymi członków według dyscyplin sportu, wieku lub zainteresowań.

         2. Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powoływani przez Zarząd.

         3. Zasady działania sekcji określa Zarząd w swoich uchwałach lub regulaminach, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 7 statutu.

 

Rozdział 6

Nagrody i kary

 

§ 26.1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody, z zachowaniem przepisów prawnych.

         2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

 

§ 27. 1. Za naruszenie statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
 4. wykluczenia.

2. Ukaranemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od doręczenia jego uchwały o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

3. Zasady i tryb postępowania w sprawach karania członków może określić Zarząd w odrębnym regulaminie.

 

Rozdział 7

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 28. 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Klubu.

         2. Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:

 1. składek i opłat członkowskich,
 2. dochodów z własnej działalności statutowej i majątku,
 3. darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej,
 4. dotacji,
 5. środków otrzymanych od sponsorów
 6. innych wpływów.

 

 

§ 29. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do reprezentowania Klubu na zewnątrz. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, innego upoważnionego członka Zarządu, upoważnionego przez Zarząd księgowego Klubu.

 

Rozdział 8

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

 

§ 30. 1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

         2. Walne Zebranie Członków może uchwalić rozwiązanie się Klubu, o ile sprawa ta była objęta porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom        w terminie  i w sposób określony w statucie.

         3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna wyznaczyć likwidatora, określić tryb likwidacji i przeznaczenia majątku Klubu.

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 13.03.2011

Losowa galeria

Finał tenisowych mistrzostw
Ładowanie...

Reklama

Ostatnie spotkanie

WICHER GWIŹDZINY 3:3 OLIMPIA KISIELICE
2018-10-27, 15:00:00
    relacja »

Chcesz wspomóc Klub?

Wszystkim, którzy zechcą pomóc nam przez wsparcie finansowe w niełatwej  sprawie utrzymania i istnienia Klubu Sportowego Wicher Gwiździny podajemy numer konta bankowego. Za wszelkie wpłaty z góry serdecznie dziękujemy !

Bank BGŻ S.A.

45203000451110000002103710

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 12

Kalendarium

12

12-2018

środa

13

12-2018

czwartek

14

12-2018

piątek

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. mementor 55
2. N1-player 49

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 135, wczoraj: 463
ogółem: 1 509 823

statystyki szczegółowe

Sport.pl

Zczuba.tv